Ik heb een rechtsbijstand verzekering en een advocaat nodig.Maakt het uit welke rechtsbijstand verzekeraar ik heb?

 

 

Nee, welke verzekeraar u ook heeft, ARAG, DAS, Achmea, SRK Rechtsbijstand of Interpolis, is niet relevant; van belang is de verzekeringspolis en de van toepassing zijnde polisvoorwaarden.


Maakt het uit welke rechtsbijstand verzekering ik gebruik?

 

 

Mogelijk is dit van belang voor enerzijds, de verzekerde modules – bijvoorbeeld consument en/of wonen – en anderzijds de uitsluitingsgronden of een eventueel te betalen eigen bijdrage.


Mag ik zelf contact opnemen met een van de “van Ek advocaten”?

 

 

Ja, dat mag altijd. In een vrijblijvend oriënterend gesprek kunnen de (on)mogelijkheden worden besproken, zonder dat u dekking van uw rechtsbijstandsverzekering verliest.


Mag ik zelf besluiten om van Ek advocaten opdracht te geven?

 

Nee, dat mag niet.

U mag in het geval van een procedure wel zelf kiezen welk advocatenkantoor wordt ingeschakeld, maar de opdracht moet uiteindelijk door uw verzekeraar worden gegeven. Onder “procedure” wordt hier niet alleen verstaan een rechtszaak voor de rechtbank; ook ingeval van bezwaar of een verweer bij een UWV-procedure heeft u recht op vrije advocaatkeuze!

 

Op 7 november 2013 heeft het Europese Hof van Justitie het arrest Das/Sneller gewezen. Het Hof heeft geoordeeld dat de voor rechtsbijstand verzekerde in het kader van procedures zelf zijn of haar advocaat mag kiezen op kosten van de verzekeraar. In geval van een procedure heeft u aldus recht op vrije advocaatkeuze op kosten van uw verzekeraar.

U behoeft aldus de zaak niet te laten behandelen door een jurist van uw verzekeraar of een daaraan gelieerd advocatenkantoor met wie de verzekeraar prijsafspraken heeft gemaakt; De ervaring leert dat verzekeraars hier in eerste instanties allerlei drempels voor opwerpen.

 

Wij zullen, te allen tijde in overleg met u, hierover in overleg treden met uw verzekeraar.


Is “van Ek advocaten” een netwerkkantoor van één of meerdere rechtsbijstand verzekeraars?

 

Nee,

van Ek advocaten heeft geen samenwerkingsafspraken met één of meerdere rechtsbijstand verzekeraars.

Van Ek advocaten is onafhankelijk.

Dit betekent dat van Ek advocaten geen zaken van rechtsbijstand verzekeraars krijgt toebedeeld en ook niet is gebonden aan vastgelegde prijsafspraken binnen het netwerk van kantoren die wel samenwerken met rechtsbijstand verzekeraars.


Wie meldt de zaak bij mijn rechtsbijstand verzekeraar?

  

Indien u de zaak nog niet heeft gemeld, doen wij dat voor u. Is sprake van een reeds lopende zaak, zullen wij ons in verbinding stellen met uw contactpersoon.


Zijn er kosten verbonden aan het bezien of de zaak onder de dekking valt?

 

 

Nee, wij bezien gratis met u in een gesprek, na telefonisch contact dan wel via e-mail of uw zaak onder de dekking van uw rechtsbijstandverzekering valt en zullen bij bevestigende beantwoording zorgdragen voor kosteloze melding van uw geschil bij de verzekeraar.


Welke kosten worden normaliter gedekt door mijn rechtsbijstand verzekering?

 

In de regel bestaat dekking voor eigen advocaatkosten tijdens het gerechtelijk traject, deurwaarderskosten, griffierechten, eigen advocaatkosten na het gerechtelijk traject, de kosten van derden en – in het geval van verlies van de zaak – vergoeding van de proceskosten van de wederpartij.

 


Ik ben het niets eens met de behandeling van de zaak door mijn rechtsbijstand verzekeraar?

 

Indien u het niet eens bent met de behandeling van de zaak door uw rechtsbijstand verzekeraar, kunnen wij voor u een second opinion opstellen. Deze second opinion valt bij de meeste rechtsbijstand verzekeraars gewoon onder de dekking, zodat u hieraan geen eigen kosten heeft.


Van Ek advocaten is laagdrempelig en staat u altijd bij in elke situatie.