advocaten kantoor van Ek te Heerlen

 

Algemene voorwaarden

 

 

 

Eigen bijdrage/uurtarief.

 

Indien mr. Van Ek, mr. Brinkman, mr. Aarts of mr. S.M.J. Cordewener een zaak voor u behandelt, zal altijd worden bezien, of u in aanmerking komt voor een toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand). In dat geval neemt de overheid de advocaatkosten voor haar rekening, en hoeft u alleen een eigen bijdrage te betalen (maximaal ongeveer 860 Euro). Kijk voor nadere informatie op www.rvr.org (website Raad voor Rechtsbijstand). Komt u niet in aanmerking voor een toevoeging, dan zal er een uurtarief worden afgesproken. De uurtarieven liggen tussen 160,- en 200,- Euro. Het tarief kan worden verlaagd of verhoogd. Het financiële belang van de zaak, de spoedeisendheid en de specialistische kennis van de advocaat kunnen aanleiding zijn het tarief bij te stellen. Vanzelfsprekend is ook uw eigen financiële positie van belang: het uurtarief wordt aangepast aan uw inkomen. Ook is het mogelijk, een vaste prijs voor de zaak af te spreken. Betaling in termijnen is altijd bespreekbaar.

 

 

Andere kosten en BTW.

 

Naast de eigen bijdrage of het afgesproken uurtarief zullen andere kosten zoals griffierecht, uittreksels, kosten voor het inschakelen van een deurwaarder of deskundige e.d., aan u worden doorberekend. Bij een toevoeging is het inschakelen van de deurwaarder gratis, maar worden kosten voor uittreksels etc. wel doorberekend. Wijzigingen in het BTW-tarief worden direct doorberekend.

 

 

De wijze van declareren.

 

Over de wijze van declareren (wanneer en bij welke bedragen worden nota’s verzonden) kunnen afspraken gemaakt worden. Indien door de advocaat van de afgesproken wijze van declareren wordt afgeweken, zijn niettemin het honorarium en alle kosten volledig verschuldigd. De advocaat zal altijd van de afgesproken wijze van declareren afwijken, indien handhaving van de afgesproken wijze van declareren tot een nota met een gering bedrag leidt, teneinde de administratiekosten voor het kantoor te beperken.

 

 

Betalingstermijnen.

 

Declaraties dienen binnen 14 dagen te zijn voldaan. Na het verstrijken van deze termijn is er sprake van verzuim en kunnen herinneringen gestuurd worden. Ter zake van herinneringen kunnen kosten in rekening gebracht worden. Indien na twee herinneringen niet is betaald, kunnen incasso kosten berekend worden. Bij voorschot declaraties blijven de reeds gemaakte kosten van herinneringen ook verschuldigd, indien de declaratie komt te vervallen, doordat van de gedeclareerde werkzaamheden of van het maken van de gedeclareerde kosten wordt afgezien. In het geval van een betalingsregeling kunnen eveneens administratie kosten in rekening worden gebracht. Voor zover een declaratie betrekking heeft op reeds gemaakte kosten, is de wettelijke rente ex art. 6: 119A BW verschuldigd vanaf het moment dat de betalingstermijn van 14 dagen is verstreken (ook in het geval van een betalingsregeling), zonder dat volledige betaling is ontvangen. De advocaat behoudt zich het recht voor zijn werkzaamheden op te schorten, zolang een toereikend voorschot dan wel de eigen bijdrage of het griffierecht niet is betaald.

 

 

Bewaartermijn dossiers.

 

Dossiers worden na het einde van de behandeling maximaal 7 jaar bewaard in het archief. Voor het opvragen van een dossier uit het archief kunnen kosten in rekening worden gebracht. Na afloop van de bewaartermijn worden de dossiers op vertrouwelijke wijze vernietigd.

 

 

Beperking aansprakelijkheid bedrijven en particulieren.

 

Voor elke zaak, die door Mr. Van Ek, mr. Brinkman, mr. Aarts of mr. S.M.J. Cordewener in behandeling wordt genomen, geldt een beperking van de aansprakelijkheid tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de betreffende beroepsaansprakelijkheidsverzekering van de betreffende advocaat wordt uitbetaald, vermeerderd met het toepasselijke eigen risico. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor vorderingen, die niet binnen 366 dagen worden ingediend, nadat de advocaat de behandeling van de zaak heeft beëindigd, tenzij die vordering onder de dekking van de verzekering valt.

 

 

Kwaliteitsbewaking en klachtregeling.

 

De Nederlandse Orde van Advocaten stelt normen teneinde de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. Alle advocaten moeten aan deze normen voldoen. Daarnaast wordt binnen ons kantoor het nodige aan kwaliteitsbevordering gedaan. Indien u toch een klacht heeft, dan horen wij dit graag van u. Daarom heeft ons kantoor naast de in de wet geregelde klachtmogelijkheden een interne klachtregeling. Bespreekt u uw klacht zo mogelijk eerst met de advocaat die uw zaak behandelt. Wilt u dit liever niet, of is het resultaat hiervan voor u niet voldoende bevredigend, dan kunt u gebruik maken van de klachtregeling.

Voor wie is de klachtregeling bestemd?

De klachtregeling is bestemd voor alle cliënten en voormalige cliënten van ons kantoor, die niet tevreden zijn over de wijze van dienstverlening.

 

 

Hoe dient u uw klacht in?

 

U kunt uw klacht per brief, mail of fax indienen. Vermeldt daarbij als onderwerp “klacht” alsmede de naam van de advocaat tegen wie de klacht gericht is. De klacht word nooit behandeld door de advocaat, waarop uw klacht betrekking heeft, maar altijd door een andere advocaat die op kantoor werkzaam is. In alle gevallen zult u worden uitgenodigd om een mondelinge toelichting op uw klacht te geven. Bij de mondelinge toelichting mag u zich door een door u aan te wijzen persoon laten bijstaan. Van een mondelinge toelichting kan worden afgezien, indien hiervoor redenen zijn.

 

 

Geschillenregeling.

 

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. De Geschillencommissie Advocatuur is ingesteld en wordt in stand gehouden door de Stichting Geschillencommissie voor consumentenzaken en de Stichting Geschillencommissie voor Beroep en Bedrijf. In geval van een geschil is de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd tot kennisneming van het geschil overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Voordat een geschil aanhangig gemaakt kan worden, dient eerst gebruik gemaakt te worden van de klachtregeling van ons kantoor. Indien er een geschil is over een declaratie, of indien u een declaratie niet betaalt, kan het kantoor of de advocaat het door u verschuldigde bedrag vast laten stellen door de Geschillencommissie Advocatuur.

 

 

Intakeformulier.

 

In veel gevallen werken wij met een intakeformulier. Deze algemene voorwaarden zijn in alle gevallen van toepassing, ook indien geen intakeformulier is gebruikt, of dit niet is ondertekend.