Klachtenregeling Van Ek Advocaten (versie Maart 2021).

 

 

 

Artikel 1. Toepassingsbereik.

 

Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen mr. J.G. van Ek, mr. B.H.S. Brinkman, mr. I.G. Aarts of mr. S.M.J. Cordewener enerzijds en een cliënt anderzijds. Deze regeling is ook van toepassing op personen die onder verantwoordelijkheid van één van de advocaten voornoemd werkzaam zijn.

 

Artikel 2. Definitie.

 

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder een klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet. 

 

Artikel 3. Klachtenfunctionaris.

 

Mr. ing. J.G. van Ek treedt op als klachtenfunctionaris. Klachten over mr. Van Ek worden door een van de andere advocaten behandeld.

 

 

Artikel 4. Interne klachtprocedure.

 

1. Klachten kunnen per post (Raadhuisplein 12, 6411HK Heerlen) of per mail (info@vanekadvocaten.nl) worden ingediend.

2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd, in kennis van het indienen van de klacht, en stelt de cliënt en degene over wie is geklaagd, in de gelegenheid een mondelinge toelichting te geven op de klacht.

3. Indien de klachtenfunctionaris dat wenselijk acht, nodigt hij de cliënt en degene over wie is geklaagd, uit voor een bemiddelingsgesprek.

4. De klachtenfunctionaris stelt de cliënt en degene over wie is geklaagd, binnen een maand na indiening van de klacht schriftelijk (per post of per mail) op de hoogte van zijn met redenen omklede oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

5. Bij afwijking van de beslistermijn stelt de klachtenfunctionaris zowel de cliënt als degene over wie is geklaagd daarvan op de hoogte. De klachtenfunctionaris geeft daarbij aan, wat de redenen voor de afwijkende termijn zijn, alsmede binnen welke termijn een oordeel over de klacht zal worden gegeven.

6. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost, kunnen door de cliënt worden voorgelegd aan de Deken van de Orde (Boven de Wolfskuil 3, 6049 LX Roermond).

 

 

Artikel 5. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling.

 

1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd, nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2. De cliënt is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

 

 

Mr. Ing. J.G. van Ek, Mr. B.H.S. Brinkman, Mr. I.G. Aarts, mr. S.M.J. Cordewener

Raadhuisplein 12, 6411 HK Heerlen

Telefoon: 045-5718800, Fax: 045-5716552, E-mail: info@vanekadvocaten.nl

 

Van Ek advocaten is een samenwerkingsverband van Mr. Ing. J.G. van Ek, Mr. B.H.S. Brinkman, Mr. I.G. Aarts en mr. S.M.J. Cordewener die ieder voor eigen rekening en risico de praktijk uitoefenen. Uitsluitend de behandelend advocaat is opdrachtnemer van cliënt. De advocaten aanvaarden geen verdergaande aansprakelijkheid dan het bedrag dat door de betreffende individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald.